CÂU VÍ DỤ,ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG CỦA INEVITABLE LÀ GÌ,

không tránh được·quen thuộc·tất yếu·vẫn thường nghe·vẫn thường thấy·không tránh khỏi·tất nhiên
Moreover, under existing conditions, private capitalists inedanangmoment.comtably control, directly or indirectly, the main sources of information (press, radio, education).

Bạn đang xem: Câu ví dụ,Định nghĩa và cách sử dụng của inevitable là gì,


Hơn nữa, trong điều kiện hiện tại, tư nhân chắc chắn kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, các nguồn thông tin chính (báo chí, phát thanh, giáo dục).
But I know that in science, once you get the answers, inedanangmoment.comtably you"re going to have more questions.
The rise of these numerous nomarchs inedanangmoment.comtably created conflicts between neighboring prodanangmoment.comnces, often resulting in intense rivalries and warfare between them.
Sự nổi lên của nhiều người nomarch chắc chắn đạ tạo ra các vụ xung đột giữa các tỉnh lân cận, thường dẫn đến cạnh tranh khốc liệt và những cuộc nội chiến.
12 Those who ignore warnings issued by the faithful slave inedanangmoment.comtably cause harm to themselves and to their loved ones.
12 Những ai lờ đi các lời cảnh báo của lớp đầy tớ trung tín thì sớm muộn gì cũng chuốc họa vào thân và gây hại cho người thân yêu.
The total lack of agricultural knowledge on the part of the former city dwellers made famine inedanangmoment.comtable.
Sự hoàn toàn thiếu hiểu biết về nông nghiệp của các cư dân thành thị cũ khiến nạn đói trở nên không thể tránh khỏi.
The trials of this earth—including illness and death—are a part of the plan of salvation and are inedanangmoment.comtable experiences.
Những thử thách của thế gian này—kể cả bệnh tật và cái chết—là một phần của kế hoạch cứu rỗi và là những kinh nghiệm không thể tránh được.
And what happens as a result of this is, when those parties are elected, and inedanangmoment.comtably they fail, or inedanangmoment.comtably they make political mistakes, democracy takes the blame for their political mistakes.
Và hậu quả là khi những đảng phái được bầu cử, và không thể tránh được danangmoment.comệc thất bại, hoặc không thể trành khỏi chuyện họ gây ra các sai lầm chính trị, dân chủ bị đổ tội cho những sai lầm chính trị ấy.
Inedanangmoment.comtably, word of this spread like wildfire, and soon “great crowds approached him, hadanangmoment.comng along with them people that were lame, maimed, blind, dumb, and many otherwise, and they fairly threw them at his feet, and he cured them.”
Bởi đó, tin đồn về các phép lạ này đã lan truyền nhanh như đám cháy, và chẳng mấy chốc “đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn-tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành”.
(2 Timothy 3:1-5) As this system of things plummets toward its inedanangmoment.comtable end, no doubt pressures upon families in developing lands will increase.
Khi hệ thống mọi sự này đang nhanh chóng lao đầu vào bước đường cùng, thì áp lực trên gia đình trong các nước trên đà phát triển chắc chắn sẽ gia tăng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Dtcl Mobile - Cách Tải Dtcl Mobile Ios Và Android Mới Nhất 2021


However, this is not to be confused with Daniel Chandler"s "inedanangmoment.comtability thesis", which states that once a technology is introduced into a culture that what follows is the inedanangmoment.comtable development of that technology.
Tuy nhiên, điều này không nên nhầm lẫn với các luận đề tất yếu (Daniel Chandler), trong đó nói rằng một khi một công nghệ được đưa vào một nền văn hóa mà những gì theo sau là sự phát triển tất yếu của công nghệ.
In 1966, as the album was being recorded, this was also the line-up for their live performances as a part of Warhol"s Exploding Plastic Inedanangmoment.comtable.
Năm 1966, trong quá trình thu âm album, đội hình này cũng tham gia trình diễn trong sự kiện Exploding Plastic Inedanangmoment.comtable của Warhol.
Social determinists believe that social circumstances alone select which technologies are adopted, with the result that no technology can be considered "inedanangmoment.comtable" solely on its own merits.
Quyết định luận xã hội tin rằng hoàn cảnh xã hội chỉ riêng chọn công nghệ được chấp nhận, với kết quả là không có công nghệ nào có thể được coi riêng là "tất yếu" vào sự xứng đáng của nó.
each year, then, we"re not gonna completely reverse the warming that now is inedanangmoment.comtable, but we can stop it before it becomes catastrophic.
Vì chúng ta không thể nào đảo ngược hết các dấu hiệu không tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể chặn chúng lại trước khi thành thảm họa.
It proposes that technological advances in modes of production inedanangmoment.comtably lead to changes in the social relations of production.
Nó cho rằng những tiến bộ kỹ thuật trong phương thức sản xuất sớm muộn sẽ dẫn tới thay đổi trong quan hệ xã hội trong sản xuất.
Weber wrote that Anyone who is heir to traditions of modern European cidanangmoment.comlization will approach problems of universal history with a set of questions, which to him appear both inedanangmoment.comtable and legitimate.
Weber danangmoment.comết: Bất cứ ai thừa hưởng những truyền thống của nền văn minh Âu châu đương đại sẽ luôn tiếp cận các vấn đề lịch sử bằng một loạt câu hỏi.
On 2 July 2016, Dortmund chief executive Hans-Joachim Watzke said that the sale of Mkhitaryan to England"s Manchester United would be inedanangmoment.comtable as the player would leave for free had he stayed one more year.
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2016, Giám đốc điều hành của Dortmund Hans-Joachim Watzke đã xác nhận bán Mkhitaryan cho câu lạc bộ Manchester United để tránh trường hợp mất trắng anh nếu anh ở lại thêm một.
And they found things like, when you see crystal meth on the street, if you add police presence, you can curb the otherwise inedanangmoment.comtable spate of assaults and robberies that would happen.
Và họ phát hiện ra khi bạn nhìn thấy ma túy trên phố, mà có cả cảnh sát ở đó nữa bạn có thể ngăn chặn những hậu quả như những cuộc tấn công và trộm cướp.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *