Bullet Point Là Gì

Discussion based on the Organized book, page 78, paragraph 3, to the last bulleted point on page 80.

Bạn đang xem: Bullet point là gì

When considering each bulleted point under “How to Do It,” invite comments on why the suggestions are beneficial.Khi xem xét mỗi điểm trong tiểu đề “Cách thực hiện”, mời cử tọa cho biết tại sao những đề nghị này hữu hiệu.Do đó, điểm mấu chốt là -xin lỗi , tôi không quen mặc comple tôi đã biết trước mình sẽ phải cởi nó raYou can use formatting options to undo or redo changes, add bullet points, change your font, highlight or strikethrough text, and more.Bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng để hủy rồi làm lại hoặc làm lại các nội dung thay đổi, thêm dấu đầu dòng, thay đổi phông chữ, đánh dấu hoặc gạch ngang văn bản và làm nhiều điều khácSo if you have any details, any arguments, bullet-point them for me now,"cause I got about an hour before I have to get back.Nên anh có chi tiết, lập luận nào, liệt kệ hết ra cho tôi, vì chỉ một tiếng nữa là tôi phải về công ty rồi.Examples: Ads that use bullet points or numbered lists; ads containing a generic call to action (such as "click here") that could apply to any adVí dụ: Quảng cáo sử dụng dấu đầu dòng hoặc danh sách được đánh số; quảng cáo chứa gọi hành động chung chung (chẳng hạn như "nhấp vào đây") có thể áp dụng cho bất kỳ quảng cáo nàoMy secret was that I had this gun loaded with hollow-point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.Bí mật đó là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow-point (một loại đạn sát thương lớn) chỉa thẳng vào đầu tôi bởi người đàn ông tôi đã nghĩ là người bạn đời, từ lần này qua lần khác.My secret was that I had this gun loaded with hollow- point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.Bí mật đó là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow- point ( một loại đạn sát thương lớn ) chỉa thẳng vào đầu tôi bởi người đàn ông tôi đã nghĩ là người bạn đời, từ lần này qua lần khác.A year after Gmail was announced, Google introduced Rich Text Formatting, which allows the font size, color and text-alignment to be customized, as well as the embedding of bullet points and numbered lists.Một năm sau khi Gmail ra đời, Định dạng Văn bản Phong phú được giới thiệu, cho phép điều chỉnh kích thước font chữ, màu sắc và canh lề, cũng như chèn những danh sách số và dấu chấm.Take your science, subtract your bullet points and your jargon, divide by relevance, meaning share what"s relevant to the audience, and multiply it by the passion that you have for this incredible work that you"re doing, and that is going to equal incredible interactions that are full of understanding.Lấy " khoa học " trừ đi " gạch đầu dòng " và " thuật ngữ " rồi chia cho " sự xác đáng ", tức là chia sẻ những giải thích xác đáng với khán giả, sau đó nhân với " đam mê " mà anh dành cho công việc anh đang làm, thì sẽ cho ra kết quả sẽ là Sự tương tác tuyệt vời mang lại Sự hiểu trọn vẹn.(Laughter) Take your science, subtract your bullet points and your jargon, divide by relevance, meaning share what"s relevant to the audience, and multiply it by the passion that you have for this incredible work that you"re doing, and that is going to equal incredible interactions that are full of understanding.(Cười) Lấy "khoa học" trừ đi "gạch đầu dòng" và "thuật ngữ" rồi chia cho "sự xác đáng", tức là chia sẻ những giải thích xác đáng với khán giả, sau đó nhân với "đam mê" mà anh dành cho công việc anh đang làm, thì sẽ cho ra kết quả sẽ là Sự tương tác tuyệt vời mang lại Sự hiểu trọn vẹn.On 15 September 1993—Puglisi"s 56th birthday—he was killed outside his home by a single bullet shot at point-blank range.Ngày 15 tháng 9 năm 1993, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 56 của Puglisi, vị linh mục đã bị bắn chết ngay ở bên ngoài ngôi nhà của ông bằng một viên đạn duy nhất.Và thêm vào đó, nếu bạn có thể trả lời một cách nhanh chóng và súc tích mà không sử dụng từ chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *