Toán 11: Bài Tập Trắc Nghiệm Giới Hạn (Có Đáp Án), 150 Câu Trắc Nghiệm Giới Hạn Của Hàm Số Có Đáp Án

cũng có thể nói, số lượng giới hạn hàm số là 1 trong chương đặc biệt quan trọng trong cmùi hương trinc học của môn Toán thù đại số của lớp 11. Chính vì chưng vậy, bây giờ Shop chúng tôi xin ra mắt mang lại toàn bộ các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề giới hạn hàm số.

Bạn đang xem: Toán 11: bài tập trắc nghiệm giới hạn (có Đáp Án), 150 câu trắc nghiệm giới hạn của hàm số có Đáp Án

Đây là tài liệu hết sức có ích, bao gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm với được phân chia theo những dạng tân oán số lượng giới hạn hàm số. Sau đây, công ty chúng tôi xin mời các bạn cùng xem thêm tư liệu câu hỏi trắc nghiệm giới hạn hàm số.

150 thắc mắc trắc nghiệm chuyên đề Giới hạn hàm số

DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT ĐIỂMPhương pháp:+ Sử dụng định nghĩa chuyển giới hạn của hàm số về giới hạn của hàng số.+ Nếu là hàm số đến vày một bí quyết thì quý giá giới hạn bằng
+ Nếu mang đến bởi vì các bí quyết, lúc ấy ta thực hiện ĐK để hàm số tất cả giới hạn ( Giới hạn trái bằng số lượng giới hạn phải).Câu 1. Chọn tác dụng đúng trong những hiệu quả sau của là: A. -2. B. . C. . D. 2 .Câu 2. bằng:A . B. C. . D .Câu 3. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng có mang.A. B. C. -2 D. 1Câu 4. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng có mang.
A. B. C. 9 D. 1Câu 5. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng tư tưởng.A. B. C. -2 D. Câu 6. Tìm giới hạn hàm số bằng quan niệm.A. B. C. -2 D. 1Câu 7. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng khái niệm.A. B. C. -2 D. 1Câu 8. Tìm số lượng giới hạn hàm số bởi khái niệm.A. B. C. 5 D. 1Câu 9. Cho hàm số . Chọn kết quả đúng của :
Câu 10. Tìm giới hạn hàm số bằng quan niệm.A. B. C. -2 D. 1Câu 11. Tìm giới hạn hàm số bằng tư tưởng.A. B. C. -2 D. 1Câu 12. Tìm giới hạn hàm số bằng có mang.A. B. C. -2 D. 1Câu 13.

Xem thêm: Toc Với Công Tác Kiểm Soát Fod Là Gì ? Toc Với Công Tác Kiểm Soát Fod

Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng quan niệm.A. B. 5 C. -2 D. 1Câu 14. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng có mang.A. B. C. -2 D. 1Câu 15. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng khái niệm.A. B. C. D. 1
Câu 16. Tìm giới hạn hàm số bằng quan niệm.A. B. C. -2 D. 1Câu 17. Tìm giới hạn hàm số bằng quan niệm.A. B. C. 0 D. 1Câu 18. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. -1Câu 19. Tìm giới hạn hàm số bởi quan niệm.A. B. C. D. 1Câu đôi mươi. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng tư tưởng.A. B. C. D. 1Câu 21. Tìm số lượng giới hạn hàm số x+2-x+1}3 x+1" width="199" height="48" data-latex="C=llặng _x ightarrow 0 fracsqrt<3>x+2-x+13 x+1" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=C%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%200%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7Bx%7D%2B2-x%2B1%7D%7B3%20x%2B1%7D"> bằng tư tưởng.A. B. C. 2+1" width="57" height="24" data-latex="sqrt<3>2+1" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B1"> D. 1Câu 22. Tìm số lượng giới hạn hàm số 7 x+1+1}x-2" width="177" height="48" data-latex="D=llặng _x ightarrow 1 fracsqrt<3>7 x+1+1x-2" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=D%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%201%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B7%20x%2B1%7D%2B1%7D%7Bx-2%7D"> bởi quan niệm.A. B. C. -2 D. -3Câu 23. Tìm giới hạn hàm số bằng tư tưởng.A. B. C. D. 1
Câu 24. Tìm giới hạn hàm số bởi có mang.A. B. C. D. 1Câu 25. Tìm giới hạn hàm số 2 x+3}3 x^2-2" width="278" height="53" data-latex="C=lyên _x ightarrow 1 fracsqrt2 x^2-x+1-sqrt<3>2 x+33 x^2-2" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=C%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%201%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B2%20x%5E%7B2%7D-x%2B1%7D-%5Csqrt%5B3%5D%7B2%20x%2B3%7D%7D%7B3%20x%5E%7B2%7D-2%7D"> bằng quan niệm.A. B. C. D. 5" width="72" height="24" data-latex="sqrt2-sqrt<3>5" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrt%7B2%7D-%5Csqrt%5B3%5D%7B5%7D">Câu 26. Tìm giới hạn hàm số 3 x+1-2}" width="177" height="55" data-latex="D=llặng _x ightarrow 1 fracsqrt3 x+1-2sqrt<3>3 x+1-2" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=D%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%201%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B3%20x%2B1%7D-2%7D%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B3%20x%2B1%7D-2%7D"> bởi khái niệm.A. B. C. D. 0Câu 27. Cho hàm số Câu 28. Tìm a để hàm số sau có giới hạn Lúc 2 \2 x^2-x+1 & ext Lúc x leq 2endarray ight." width="321" height="49" data-latex="x ightarrow 2 f(x)=left{eginarrayllx^2+a x+1 và ext lúc x>2 \2 x^2-x+1 & ext Khi x leq 2endarray ight." data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=x%20%5Crightarrow%202%20f(x)%3D%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bll%7D%0Ax%5E%7B2%7D%2Ba%20x%2B1%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%3E2%20%5C%5C%0A2%20x%5E%7B2%7D-x%2B1%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%20%5Cleq%202%0A%5Cend%7Barray%7D%5Cright.">.A. B. C. D. 1Câu 29. Tìm a để hàm số sau bao gồm giới hạn trên B. C. D. 1Câu 30. Tìm để hàm số B. C. D. 1Câu 31. Tìm để hàm tiên phong hàng đầu \2 x^2-x+3 a & ext Lúc x leq 1endarray ight." width="282" height="49" data-latex="f(x)=left{eginarrayllx^2+a x+1 và ext lúc x>1 \2 x^2-x+3 a & ext lúc x leq 1endarray ight." data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=f(x)%3D%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bll%7D%0Ax%5E%7B2%7D%2Ba%20x%2B1%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%3E1%20%5C%5C%0A2%20x%5E%7B2%7D-x%2B3%20a%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%20%5Cleq%201%0A%5Cend%7Barray%7D%5Cright.">. bao gồm số lượng giới hạn lúc x→1 .A. B. C. D. 1........................Mời các bạn tham khảo ngôn từ cụ thể tại file dưới đây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *