Aren là gì

Định nghĩa Aren giỏi hiđrocacbon thơm là 1 một số loại hiđrocacbon nhưng mà trong phân tử bao gồm cất ít nhất một nhân thơm (nhân benzen) VI.2.

Bạn đang xem: Aren là gì

Công thức bao quát (CnH2n + 2 – 8 – m) CnH2n – 6 – m CnH2n – 6 – 2k n≥6 m: ngulặng dương chẵn, hoàn toàn có thể bởi 0 m = 0; 2; 4; 6; 8; 10; … (n ≥ 6; k = 0; 1; 2; 3; 4; …)Hiđrocacbon thơm đựng một nhân thơm, không tính nhân thơm là các gốc no mạch hở (Đồng đẳng benzen): CnH2n – 6 (n ≥ 6)

Đang xem: Aren là gì


*

Benzen chỉ làm mất đi màu đỏ nâu của brom lỏng nguyên ổn hóa học với sự hiện diện của ánh sáng (vị bao gồm bội nghịch ứng cộng) giỏi bột sắt (vày có phản bội ứng thế).Giáo khoa hóa hữu cơ 91 Biên soạn: Võ Hồng Thái C6H6 + Br2 (dd) as , sắt Benzen Nước brom C6H6 + 3Br2 (nguyên chất) as C6H6Br6 (Phản ứng cộng) Benzen 1,2,3,4,5,6-Hexabrom xiclohexan C6H6 + Br2 (nguyên chất) sắt C6H5Br + HBr (Pư thế) Benzen (FeCl3) Brom benzen Hiđro bromuaL.3. Lúc mang đến toluen (C6H5-CH3) tác dụng với clo (Cl2) xuất xắc brom (Br2) trường hợp gồm bột sắt (Fe) làm cho xúc tác thì bao gồm bội phản ứng nuốm H của nhân thơm (cố ái điện tử); trường hợp hiện diện tia nắng giỏi đun nóng thì bao gồm bội phản ứng ráng H của nhóm metyl (−CH3) ko kể nhân thơm (nắm theo phép tắc cội trường đoản cú do). Fe CH3 + Cl2 CH3 + HCl Toluen Clo Cl o-Clotoluen Hay Cl CH3 p-Clotoluen as CH3 + Cl2 CH2Cl + HCl t0 Clo Hidro clorua Toluen Benzyl cloruaL.4. Qui tắc vắt vào nhân benzen đã tất cả sở hữu sẵn đội thếLúc nhân benzen vẫn có sở hữu sẵn một đội nhóm cố kỉnh đẩy điện tử thì nhóm nạm vật dụng nhì đang thay vào trong 1, nhì giỏi cả ba vị trí được đánh số 2, 4,6 so với team đẩy năng lượng điện tử (địa điểm orto, para); Còn Khi nhân benzen vẫn mang sẵn mộtđội rứa rút năng lượng điện tử thì team cố kỉnh lắp thêm nhị vẫn thay vào một trong những hay cả hai vị tríđược đánh số 3, 5 so với nhóm rút ít năng lượng điện tử (địa chỉ meta).Giáo khoa hóa hữu cơ 92 Biên soạn: Võ Hồng TháiThí duï : CH3 Br CH3 + HBr o-Bromtoluen Hiñrobromua Fe + Br2 CH3 Toluen Brom (nguyeâ chaá) n t + HBr Br OH OH p-Bromtoluen 1 Br 6 2 Br + 3Br2 + 3HBr 5 3 Nöôù brom c 4 Axit bromhiñric Phenol Br 2,4,6-Tribrom phenol NO2 NO2 H2SO4 (ñ) + HNO3(ñ) + H2O Axit nitric ñaä ñaë m c Nitrobenzen NO2 m-ÑinitrobenzenVI.4.5. Phản ứng nitro hóa (làm phản ứng cố gắng −H của nhân thơm do nhóm nitro −NO2 của axit nitric đậm đặc HNO3)Thí dụ: C6H6 + HNO3(đ) H2SO4(đ), t0 C6H5-NO2 + H 2O Benzen Nitrobenzen C6H5-CH3 + 3HNO3(đ) H2SO4 (đ), t0 C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O Toluen 2,4,6 – Trinitrotoluen Thuốc nổ TNT C6H5 – NO2 + HNO3(đ) H2SO4(đ), t0 C6H4(NO2)2 + H2O Nitrobenzen 1,3 – Đi nitroenzen m – ĐinitrobenzenGiáo khoa hóa cơ học 93 Biên soạn: Võ Hồng Thái NO2 H2SO4(ñ) + HNO3(ñ) + H2O t0 (C6H6) Axit nitric ñaä ñaë m c (C6H5-NO2) Nöôù c Benzen Nitrobenzen NO2 NO2 H2SO4(ñ) + HNO3(ñ) + H2O t0Nitrobenzen NO2 m- Ñinitrobenzen 1,3- Ñinitrobenzen CH3 CH3 O2N NO2 H2SO4(ñ) + 3HNO3(ñ) t0 + 3H2O Toluen NO2 2,4,6- Trinitrotoluen Thuoá noå c TNTVI.4.6. Phản ứng bị thoái hóa do dung dịch KMnO4Nhân thơm bền với tác nhân thoái hóa KMnO4, nhưng những cội hiđrocacbon đã tích hợp nhânthơm dễ dẫn đến lão hóa bởi tác nhân oxi hóa KMnO4 vào môi trường xung quanh axit (hay làH2SO4). Các cội hiđrocacbon này bị lão hóa sinh sản thành đội chức axit hữu cơ −COOH(còn trong môi trường xung quanh trung tính thì team chức axit hữu cơ hiện hữu ngơi nghỉ dạng muối bột (vị cóKOH tạo nên, đề xuất team chức axit cơ học hiện hữu sinh sống dạng muối hạt −COOK). Trong môitrường axit (H+), KMnO4 bị khử sản xuất muối hạt mangan (II) (Mn2+); còn trong môi trườngtrung tính, KMnO4 bị khử sản xuất MnO2 (mangan đioxit), một hóa học rắn không chảy trong nướcgồm màu Black.C6H6 + KMnO4 + H2SO4Benzen Kali pemanganat5C6H5-CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4  → 5C6H5-COOH + 6MnSO4Toluen Axit benzoic + 3K2SO4 + 14H2OC6H5-CH3 + 2KMnO4  → C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O Toluen Kali benzoat Mangan đioxitGiáo khoa hóa hữu cơ 94 Biên soạn: Võ Hồng TháiC6H5-CH=CH2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  → C6H5-COOH + CO2 +Stiren Axit benzoic 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2O + KMnO4 + H2SO4 Kali pemanganat Axit sunfuric CH3 Benzen COOH 5 + 6KMnO4 + 9H2SO4 5 + 6MnSO4 + 3K 2SO4 Toluen Axit benzoic + 14H2SO4 CH3 + 2 KMnO4 COOK + 2MnO2 + KOH Mangan ñioxit Toluen Kali benzoat CH=CH2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 COOH + CO2 Axit benzoic Stiren + 2MnSO4 + 4H2O 5CH3-CH2-CH2 CH2-CH3 + 22KMnO4 + 33H2SO4 p-Etyln-propylbenzen 5CH3-COOH + 5HOOC COOH + 5CO2 + 22MnSO4 + 48H2O Axit axetic Khí cacbonic Axit tereptalicVI.5. Ứng dụngVI.5.1.Từ benzen pha trộn được dung dịch trừ sâu 666; anilin; phenol; vật liệu nhựa phenolfomanđehit; stiren; nhựa PS; cao su buna-S; …C6H6 + 3Cl2 as C6H6Cl6Benzen Clo 1,2,3,4,5,6-Hexacloxiclohexan, Hexacloran, Thuốc trừ sâu 666C6H6 + HNO3 (đ) H2SO4 (đ) C6H5NO2 + H2OC6H5NO2 + 6 Fe/HCl C6H5-NH2 + 2H2ONitrobenzen Hiđro nguyên ổn tử mới sinc (sẽ sinh) AnilinC6H6 + Cl2 sắt C6H5Cl + HClBenzen Clo Clobenzen Hiđro cloruaGiáo khoa hóa hữu cơ 95 Biên soạn: Võ Hồng TháiC6H5Cl + NaOH (đ) t0, xt C6H5OH + NaClClobenzen Dung dịch xút đậm đặc Phenol Natri clorua OH OH OH OH TN CH2 CH2(n+2) + (n + 1) H-CHO 0 (t , xt) Phenol Fomanñehit n Nhöï phenolfomanñehit a + (n+1)H2O AlCl 3 + CH3-CH2-Cl CH2-CH3 + HCl Friedel-Crafts Cloerã Hiñro clorua Benzen Etylbenzen t0, xt CH2-CH3 CH=CH2 + H2 (Cr2O3, Al 2O3, 6000C) Hiñro Stiren TH n CH=CH2 CH CH2 (t0, xt) Stiren n Polistiren, Nhöï PS a Hay: AlCl 3 + CH2=CH2 CH2-CH3 Etilen Etylbenzen ÑTH n CH2=CH-CH=CH2 + n CH=CH2 CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2 Na 1,3-Butañien C6H5 C6H5 Stiren Cao su Buna-S nVI.5.2. Từ toluen pha trộn được axit benzoic, rượu benzylic, thuốc nổ TNT5C6H5-CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4  → 5C6H5-COOH + 6MnSO4 + 3K2SO4 +14H2OToluen Kali pemanganat Axit benzoic Mangan (II) sunfatC6H5-CH3 + Cl2 as C6H5-CH2-Cl + HClToluen Clo Benzyl clorua Hiđro cloruaGiáo khoa hóa cơ học 96 Biên soạn: Võ Hồng TháiC6H5-CH2-Cl + NaOH (dd) t0 C6H5-CH2-OH + NaClBenzyl clorua Dung dịch xút ít Rượu benzylic Natri clorua CH3 CH3 1 O2N 6 2 NO2 H2SO4(ñ) + 3HNO3 (ñ) + 3H2O t0 5 3 Nöôù c Toluen Axit nitric ñaä ñaë m c 4 NO2 2,4,6-Trinitrotoluen Thuoá noå c TNTVI.5.3. Từ p-xilen điều chế được tơ gai poliesteH3C CH3 + 12KMnO4 + 18H2SO4 p- Xilen 5HOOC COOH + 12MnSO4 + 6K 2SO4 28H2O Axit tereptalic ÑTN n HO-C C-OH + n HO-CH2-CH2-OH (t0, xt) Etylenglicol O O Axit tereptalic C C O CH2-CH2 O + 2nH2O O O n Tô poliesteVI.5.3. Điều chếV.6.1. Axetilen → Benzen 3C2H2 C 6000C C6H6 Axetilen BenzenVI.6.2. Propin  → Mesitilen CH3 Tam hôïp 1,3,5 – Trimetylbenzen 3CH3 C CH 0 Mesitilen (t , xt) Propin H3C CH3Giáo khoa hóa hữu cơ 97 Biên soạn: Võ Hồng TháiVI.6.3. n – Hexan  → BenzenCH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 t0, xt C6H6 + 4H2 n- Hexan Benzen HiđroVI.6.4. Xiclohexan Benzen t0 + 3H2 xt Xiclohexan Benzen HiñroVI.6.5. M etylxiclohexan Toluen t0 CH3 CH3 + 3H2 xt Hiñro Metylxiclohexan ToluenVI.6.6. n-Heptan Toluen t0 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3 + 4H2 xt n-Heptung Hiñro ToluenVI.6.7. Axetilen  → StirenAxetilen C , 6000C Benzen Etilen , AlCl3 (H3PO4) Etylbenzen Cr2O3 , Al2O3 ,6000C StirenAxetilen H2/Pd , t0 Etilen; Axetilen HCl / t0, xt Vinyl clorua H2 / Ni , t0 Etyl clorua Benzen , AlCl3 (Pứ Friedel – Crafts) Etyl benzenVI.6.8. Than đá  → Nhựa than đá  → Các các loại hiđrocacbon thơm Khí lò cốc (Khí thắp): H2, CH4, NH3,… Dung dịch amoniac: NH3 kết hợp vào nướcThan đá Chưng cất trong lò cốc Nhựa than đá: Chẹn những một số loại HC thơm, phenol Than cốc: CGiáo khoa hóa hữu cơ 98 Biên soạn: Võ Hồng TháiTừ vật liệu bằng nhựa than đá lấy bác bỏ đựng phân đoạn hoàn toàn có thể thu được các hiđrocacbon thơm như:Benzen, Toluen, o-Xilen, m- Xilen, p-Xilen,…bài tập 45 a. Từ merã, viết những phương thơm trình bội phản ứng pha trộn o- clo nitrobenzen và m- clo nitrobenzen. b.

Xem thêm: #1 : Hệ Thống Các Rank Trong Csgo Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết Hệ Thống Rank Csgo

Từ canxi và cacbon, viết phương thơm trình bội phản ứng điều chế p- aminophenol với m- aminophenol.các bài tập luyện 45’ a. Từ quặng bauxite (boxit, đựng chủ yếu Al2O3), viết các pmùi hương trình bội phản ứng pha chế p- brom anilin cùng m- brom anilin. b. Từ đá vôi và than, viết phương trình phản bội ứng pha trộn p- amino phenol cùng m- amino brom benzen.Những bài tập 46 (Đề 48 cỗ đề TSĐH)Một tất cả hổn hợp có ba hóa học thuộc dãy đồng đẳng aren là A (CnH2n – 6); B (Cn’H2n’ – 6) và C(CmH2m – 6) cùng với n Giáo khoa hóa hữu cơ 99 Biên soạn: Võ Hồng Tháicác bài tập luyện 47Nhận biết: n-hexan; benzen; toluen; stiren; 1-hexin (hexin-1) với 1-hexen (hexen-1) đựngtrong số bình ko nhãn.các bài tập luyện 47’Phân biệt: metan; etilen; axetilen; vinyl axetilen; benzen cùng stiren bằng một dung dịchchất hóa học độc nhất vô nhị.Những bài tập 48Tại 1500C, các thành phần hỗn hợp khá một aren Y nằm trong dãy đồng đẳng benzen với oxi (lấy dư), vào đóY chiếm 5% thể tích, được nạp vào trong 1 khí nhiên kế, chế tác áp suất 1atm. Sau lúc nhảy tia lửađiện để đốt cháy trọn vẹn Y rồi đem lại nhiệt độ lúc đầu, áp suất vào bình là 1 trong những,05atm.a. Xác định CTPT, viết CTCT hoàn toàn có thể gồm của X, Y, Z cùng call tên bọn chúng (X, Z theo lần lượt là đồng đẳng ngay tắp lự trước với ngay thức thì sau của Y).b. Trộn riêng biệt rẽ X, Y với clo vào hai bình thủy tinh trong A, B rồi chỉ dẫn ánh nắng với hâm sôi. Dự đân oán phản bội ứng xảy ra.c. Cho Z công dụng cùng với tất cả hổn hợp sunfocromic (K2Cr2O7/H2SO4) thì có CO2 thoát ra. Xác định CTCT đúng của Z và viết phương trình bội nghịch ứng.d. Nếu đehiđro hóa Z, cùng với kết cấu làm việc câu c, rồi đến thành phầm công dụng với HCl thì nhận được sản phẩm gì? Gọi tên. Nếu mang trùng hợp thành phầm thì thu được chất gì? Viết làm phản ứng. ĐS: a. X: C6H6; Y: C7H8; Z: C8H10 c. Z: Etylbenzen d. Stirencác bài luyện tập 48’Hỗn đúng theo A có hơi một aren X (đồng đẳng benzen) cùng oxi, trong đó thể tích oxi chiếmcấp 14 lần thể tích hơi X. Cho hỗn hợp A vào một trong những bình kín đáo ở 1600C, sản xuất áp suất p1. Bậttia lửa điện để đốt cháy hết X trong các thành phần hỗn hợp A. Sau bội phản ứng cháy, giữ ánh sáng bình ở1600C, áp suất trong bình tăng 10% đối với p1.a. Xác định CTPT của aren X. Cho biết thể tích bình không biến đổi.b. X tính năng hỗn hợp KMnO4 trong môi trường axit H2SO4 tất cả sinh sản khí CO2. Xác định CTCT X. Đọc thương hiệu X.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *